பாரத பிரதமர் மருத்துவ கல்வி நிதி உதவி /எனது எம்.பி சம்பளத்தில் நிதி உதவி

Home   /   Services

நாமக்கல் பாராளுமன்ற தொகுதி பொதுமக்களை கொரொனோ பாதிப்பில் இருந்து பாதுகாக்கவும், மருத்துவ கருவிகள் வாங்குவதற்கும் நாமக்கல் பாராளுமன்ற உறுப்பினர் தொகுதி மேம்பாட்டு நிதியில் இருந்து முதன் முதலாக நாமக்கல் மாவட்ட நிர்வாகத்திடம் ரூ. 1.20 கோடி( 1,20.00.000) நிதியை வழங்கிகொரோனவின் தாக்கத்தால் இருந்து மக்களை காக்கும் பணியில் எந்த வித விளம்பரமும் இல்லாமல் நமது பாரளுமன்ற உறுப்பினர் A.K.P. சின்ராஜ் அவர்கள் செயலாற்றினார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
நாமக்கல் பாராளுமன்ற தொகுதி பொதுமக்களை கொரொனோ பாதிப்பில் இருந்து பாதுகாக்கவும், மருத்துவ கருவிகள் வாங்குவதற்கும் நாமக்கல் பாராளுமன்ற உறுப்பினர் தொகுதி மேம்பாட்டு நிதியில் இருந்து முதன் முதலாக நாமக்கல் மாவட்ட நிர்வாகத்திடம் ரூ. 1.20 கோடி( 1,20.00.000) நிதியை வழங்கிகொரோனவின் தாக்கத்தால் இருந்து மக்களை காக்கும் பணியில் எந்த வித விளம்பரமும் இல்லாமல் நமது பாரளுமன்ற உறுப்பினர் A.K.P. சின்ராஜ் அவர்கள் செயலாற்றினார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
நாமக்கல் பாராளுமன்ற தொகுதி பொதுமக்களை கொரொனோ பாதிப்பில் இருந்து பாதுகாக்கவும், மருத்துவ கருவிகள் வாங்குவதற்கும் நாமக்கல் பாராளுமன்ற உறுப்பினர் தொகுதி மேம்பாட்டு நிதியில் இருந்து முதன் முதலாக நாமக்கல் மாவட்ட நிர்வாகத்திடம் ரூ. 1.20 கோடி( 1,20.00.000) நிதியை வழங்கிகொரோனவின் தாக்கத்தால் இருந்து மக்களை காக்கும் பணியில் எந்த வித விளம்பரமும் இல்லாமல் நமது பாரளுமன்ற உறுப்பினர் A.K.P. சின்ராஜ் அவர்கள் செயலாற்றினார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
நாமக்கல் பாராளுமன்ற தொகுதி பொதுமக்களை கொரொனோ பாதிப்பில் இருந்து பாதுகாக்கவும், மருத்துவ கருவிகள் வாங்குவதற்கும் நாமக்கல் பாராளுமன்ற உறுப்பினர் தொகுதி மேம்பாட்டு நிதியில் இருந்து முதன் முதலாக நாமக்கல் மாவட்ட நிர்வாகத்திடம் ரூ. 1.20 கோடி( 1,20.00.000) நிதியை வழங்கிகொரோனவின் தாக்கத்தால் இருந்து மக்களை காக்கும் பணியில் எந்த வித விளம்பரமும் இல்லாமல் நமது பாரளுமன்ற உறுப்பினர் A.K.P. சின்ராஜ் அவர்கள் செயலாற்றினார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
நாமக்கல் பாராளுமன்ற தொகுதி பொதுமக்களை கொரொனோ பாதிப்பில் இருந்து பாதுகாக்கவும், மருத்துவ கருவிகள் வாங்குவதற்கும் நாமக்கல் பாராளுமன்ற உறுப்பினர் தொகுதி மேம்பாட்டு நிதியில் இருந்து முதன் முதலாக நாமக்கல் மாவட்ட நிர்வாகத்திடம் ரூ. 1.20 கோடி( 1,20.00.000) நிதியை வழங்கிகொரோனவின் தாக்கத்தால் இருந்து மக்களை காக்கும் பணியில் எந்த வித விளம்பரமும் இல்லாமல் நமது பாரளுமன்ற உறுப்பினர் A.K.P. சின்ராஜ் அவர்கள் செயலாற்றினார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
நாமக்கல் பாராளுமன்ற தொகுதி பொதுமக்களை கொரொனோ பாதிப்பில் இருந்து பாதுகாக்கவும், மருத்துவ கருவிகள் வாங்குவதற்கும் நாமக்கல் பாராளுமன்ற உறுப்பினர் தொகுதி மேம்பாட்டு நிதியில் இருந்து முதன் முதலாக நாமக்கல் மாவட்ட நிர்வாகத்திடம் ரூ. 1.20 கோடி( 1,20.00.000) நிதியை வழங்கிகொரோனவின் தாக்கத்தால் இருந்து மக்களை காக்கும் பணியில் எந்த வித விளம்பரமும் இல்லாமல் நமது பாரளுமன்ற உறுப்பினர் A.K.P. சின்ராஜ் அவர்கள் செயலாற்றினார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
நாமக்கல் பாராளுமன்ற தொகுதி பொதுமக்களை கொரொனோ பாதிப்பில் இருந்து பாதுகாக்கவும், மருத்துவ கருவிகள் வாங்குவதற்கும் நாமக்கல் பாராளுமன்ற உறுப்பினர் தொகுதி மேம்பாட்டு நிதியில் இருந்து முதன் முதலாக நாமக்கல் மாவட்ட நிர்வாகத்திடம் ரூ. 1.20 கோடி( 1,20.00.000) நிதியை வழங்கிகொரோனவின் தாக்கத்தால் இருந்து மக்களை காக்கும் பணியில் எந்த வித விளம்பரமும் இல்லாமல் நமது பாரளுமன்ற உறுப்பினர் A.K.P. சின்ராஜ் அவர்கள் செயலாற்றினார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
நாமக்கல் பாராளுமன்ற தொகுதி பொதுமக்களை கொரொனோ பாதிப்பில் இருந்து பாதுகாக்கவும், மருத்துவ கருவிகள் வாங்குவதற்கும் நாமக்கல் பாராளுமன்ற உறுப்பினர் தொகுதி மேம்பாட்டு நிதியில் இருந்து முதன் முதலாக நாமக்கல் மாவட்ட நிர்வாகத்திடம் ரூ. 1.20 கோடி( 1,20.00.000) நிதியை வழங்கிகொரோனவின் தாக்கத்தால் இருந்து மக்களை காக்கும் பணியில் எந்த வித விளம்பரமும் இல்லாமல் நமது பாரளுமன்ற உறுப்பினர் A.K.P. சின்ராஜ் அவர்கள் செயலாற்றினார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
நாமக்கல் பாராளுமன்ற தொகுதி பொதுமக்களை கொரொனோ பாதிப்பில் இருந்து பாதுகாக்கவும், மருத்துவ கருவிகள் வாங்குவதற்கும் நாமக்கல் பாராளுமன்ற உறுப்பினர் தொகுதி மேம்பாட்டு நிதியில் இருந்து முதன் முதலாக நாமக்கல் மாவட்ட நிர்வாகத்திடம் ரூ. 1.20 கோடி( 1,20.00.000) நிதியை வழங்கிகொரோனவின் தாக்கத்தால் இருந்து மக்களை காக்கும் பணியில் எந்த வித விளம்பரமும் இல்லாமல் நமது பாரளுமன்ற உறுப்பினர் A.K.P. சின்ராஜ் அவர்கள் செயலாற்றினார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
நாமக்கல் பாராளுமன்ற தொகுதி பொதுமக்களை கொரொனோ பாதிப்பில் இருந்து பாதுகாக்கவும், மருத்துவ கருவிகள் வாங்குவதற்கும் நாமக்கல் பாராளுமன்ற உறுப்பினர் தொகுதி மேம்பாட்டு நிதியில் இருந்து முதன் முதலாக நாமக்கல் மாவட்ட நிர்வாகத்திடம் ரூ. 1.20 கோடி( 1,20.00.000) நிதியை வழங்கிகொரோனவின் தாக்கத்தால் இருந்து மக்களை காக்கும் பணியில் எந்த வித விளம்பரமும் இல்லாமல் நமது பாரளுமன்ற உறுப்பினர் A.K.P. சின்ராஜ் அவர்கள் செயலாற்றினார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
நாமக்கல் பாராளுமன்ற தொகுதி பொதுமக்களை கொரொனோ பாதிப்பில் இருந்து பாதுகாக்கவும், மருத்துவ கருவிகள் வாங்குவதற்கும் நாமக்கல் பாராளுமன்ற உறுப்பினர் தொகுதி மேம்பாட்டு நிதியில் இருந்து முதன் முதலாக நாமக்கல் மாவட்ட நிர்வாகத்திடம் ரூ. 1.20 கோடி( 1,20.00.000) நிதியை வழங்கிகொரோனவின் தாக்கத்தால் இருந்து மக்களை காக்கும் பணியில் எந்த வித விளம்பரமும் இல்லாமல் நமது பாரளுமன்ற உறுப்பினர் A.K.P. சின்ராஜ் அவர்கள் செயலாற்றினார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
நாமக்கல் பாராளுமன்ற தொகுதி பொதுமக்களை கொரொனோ பாதிப்பில் இருந்து பாதுகாக்கவும், மருத்துவ கருவிகள் வாங்குவதற்கும் நாமக்கல் பாராளுமன்ற உறுப்பினர் தொகுதி மேம்பாட்டு நிதியில் இருந்து முதன் முதலாக நாமக்கல் மாவட்ட நிர்வாகத்திடம் ரூ. 1.20 கோடி( 1,20.00.000) நிதியை வழங்கிகொரோனவின் தாக்கத்தால் இருந்து மக்களை காக்கும் பணியில் எந்த வித விளம்பரமும் இல்லாமல் நமது பாரளுமன்ற உறுப்பினர் A.K.P. சின்ராஜ் அவர்கள் செயலாற்றினார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.